Home page > Úkoly a působnost

Úkoly a působnost

Úkoly Vojenské policie podle zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů

Podle § 4 zákona č. 300/2013 Sb., plní Vojenská policie následující úkoly:

 • odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení trestné činnosti,
 • působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán a šetří přestupky,
 • pátrá po hledaných nebo pohřešovaných vojácích a po ztraceném nebo odcizeném vojenském materiálu nebo po dalších věcech v majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, zpravidla ve spolupráci s Policií České republiky,
 • podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo,
 • dohlíží na zabezpečování kázně v chráněných objektech a na dodržování kázně vojáky na veřejnosti,
 • zajišťuje ochranu vojenských objektů určených ministrem obrany a dohlíží na zajišťování režimu vstupu a vjezdu do vojenských objektů,
 • dohlíží nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil a nad bezpečností provozu ostatních dopravních prostředků v chráněných objektech,
 • řídí provoz vozidel na pozemních komunikacích při pohybu vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích,
 • vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vozidel ozbrojených sil a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění,
 • schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel,
 • zajišťuje ochranu a doprovod ministra obrany a jím určených osob (dále jen "chráněná osoba"),
 • podílí se na zajišťování ochrany oficiálních delegací České republiky a občanů České republiky v místech nasazení ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
 • zajišťuje ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a ostatních osob využívajících přepravy vojenskými dopravními letadly a vojenských objektů určených pro odbavení a prostor určených ke vzletu a přistání vojenských dopravních letadel,
 • zajišťuje na vyžádání bezpečnostním doprovodem ochranu vojenské letecké dopravy a přepravy,
 • vede evidence a statistiky potřebné k plnění svých úkolů, zejména evidenci vozidel ozbrojených sil a evidenci případů Vojenské policie.
 • Vojenská policie plní další úkoly, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu.

Členění vojenské policie

Vnitřně se Vojenská policie člení na tři základní odborné složky:

 • kriminální službu;

 • dopravní a pořádkovou službu;

 • ochrannou službu.

Součástí VP jsou specializovaná pracoviště, která odpovídají za odborné úseky činnosti – např.:

 • pracoviště kriminalistické techniky a expertiz;

 • informační činnost;

 • informační bezpečnost a technologie;

 • pracoviště pro přípravu a vzdělávání vojenských policistů;

 • logistické zabezpečení.


Struktura Vojenské policie

Organizační struktura Vojenské policie je založena na územním principu. Tvoří ji útvary:

 

A. S celorepublikovou působností: 

 •          Hlavní velitelství Vojenské policie;
 •          Velitelství ochranné služby Vojenské policie.

B. S územní působností:                                                            

 •          Velitelství Vojenské policie Tábor;
 •          Velitelství Vojenské policie Olomouc.

 

Velitelé jednotlivých velitelství jsou přímo podřízeni náčelníkovi Vojenské policie v Praze.

Expozitury Vojenské policie jsou rozmístěny u většiny útvarů Armády České republiky a vojenští policisté působí také u jednotek AČR v zahraničních misích.


Místa působnosti v zahraničí

Místa v zahraničí, kde působila nebo působí Vojenská policie:

a)  v minulosti:

 • Bosna a Herzegovina
 • Chorvatsko
 • Irák
 • Kosovo
 • Kuvajt
 • Litva

b)  v současnosti:

 • Afgánistán
 • ​Irák
 • Sinajský poloostrov
 • struktury NATO

Nahoru